Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji, jakie zasób internetowy Reporter znajdujący się w nazwie domeny topcor.ru może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania z witryny, jej programów i produktów.

1. DEFINICJE POJĘĆ

1.1 W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące warunki:

1.1.1. „Administracja strony (zwana dalej Administracją strony)” – upoważnieni pracownicy do zarządzania stroną, działający w imieniu VO-media LLC, którzy organizują i (lub) przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzanie danych osobowych, skład danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia narzędzi automatyzacji na danych osobowych, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby uniemożliwić ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownik Serwisu dalej (Użytkownik)” – osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

1.1.6 „Pliki cookie” - niewielki kawałek danych wysyłany przez serwer internetowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient internetowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego za każdym razem w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.7 „Adres IP” - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przez IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie z zasobu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody z warunkami niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony https://topcor.ru, która nie kontroluje i nie odpowiada za strony osób trzecich, do których Użytkownik może skorzystać z linków dostępnych na stronie.

2.4. Administracja Witryny nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika Witryny.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji Witryny dotyczące nieujawniania i zapewnienia systemu ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji Witryny podczas rejestracji.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności są podawane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie i zawierają następujące informacje:

3.2.1. Adres e-mail (e-mail).

3.3. Witryna chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas przeglądania jednostek reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu („piksel”):

  • adres IP
  • informacje z plików cookie;
  • informacje o przeglądarce;
  • czas dostępu;
  • adres strony;
  • polecający (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Serwis zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, kontroli legalności płatności finansowych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i niedystrybucji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Персональные danные Пользователя Администрация сайта может использовать в целял:

4.1.1. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu.

4.1.2. Nawiązywanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z Serwisu, przetwarzanie zgłoszeń i wniosków od Użytkownika.

4.1.4 Określanie lokalizacji użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenia poprawności i kompletności danych osobowych przekazane przez użytkownika.

4.1.6. Założenie konta do dokonywania zakupów, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7. Powiadamianie Użytkownika Serwisu o statusie Zamówienia.

4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновений мапеновения мосововения.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, za pomocą wszelkich środków prawnych, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych za pomocą narzędzi do automatyzacji lub bez takich narzędzi.

5.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Federacji Rosyjskiej tylko na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.3 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych administracja witryny informuje użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5 Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Witryny.

6.1.2 Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2 Administracja strony jest zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w ust. 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2 Upewnij się, że poufne informacje są poufne, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawaj, nie wymieniaj, nie publikuj ani nie ujawniaj w żaden inny sposób przekazywanych danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem klauzul 5.2 i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

6.2.4. Zablokuj dane osobowe związane z danym użytkownikiem od momentu skontaktowania się z użytkownikiem lub jego prawnym przedstawicielem lub upoważnionym organem w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na czas weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli te poufne informacje:

7.2.1 Stało się publiczne przed utratą lub ujawnieniem.

7.2.2 Został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez administrację witryny.

7.2.3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Przed skierowaniem sprawy do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów wynikających z relacji pomiędzy Użytkownikiem Witryny a Administracją Witryny, obowiązkowe jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji zawiadamia składającego reklamację na piśmie o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny stosuje się obowiązujące prawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres [email chroniony]. Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych dotyczy wszystkich informacji, które zasób internetowy Reporter znajdujący się w nazwie domeny topcor.ru może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania z witryny, jej programów i produktów.